Görev, Yetki ve Sorumluluklar
06 Nisan 2022

ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


1.
Aile sağlığı merkezlerinin ve/veya aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işlerini yürütmek, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak.

2.Aile hekimliği birimlerinden boşalan pozisyonlara il içi yerleştirme işlemleri ile ilgili çalışmaları yürütmek.

3.Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki özelliklerini ve hizmetin sunumu için gerekli donanım standartlarını belirlemek.

4.Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgelerle ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek

5.Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ile güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.

6.Aile hekimliği uygulaması konusundaki görüş taleplerini değerlendirmek

7.Aile hekimliği uygulamasının il genelinde tanıtım faaliyetlerine destek vermek.

8.Aile hekimliği uygulamasıyla ilgili şikâyet ve talepleri değerlendirmek.

9.Aile hekimliği uygulamalarının kalite ve hasta-çalışan güvenliği kriterlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

10.Aile hekimliği uygulaması sürecinde eğitimlerle ilgili verileri toplamak, incelemek, istatistik ve raporlamasını yapmak.

11.Aile hekimliği uygulamaları kapsamında eğitim ve geliştirme faaliyetlerini üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürütmek.


ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLUM SAĞLIĞI BİRİMİ
GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI


1.
Toplum sağlığı merkezlerinin izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.

2.Toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimi ve çalışan diğer personelin uyum ve hizmet içi eğitimlerinin ilgili birimlerle birlikte planlanması, eğitim müfredatlarının belirlenmesi, güncellenmesi ve uygulanmasını sağlamak.

3.Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.

4.Adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

5.Toplu yaşam yerleri (Cezaevleri, sosyal hizmetlere bağlı kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları vb.) ve mevsimsel tarım işçilerine sunulan sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

6.Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.

7.Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde hizmet sunumu ile alakalı iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

8.Aile hekimi ve aile sağlığı elemanları ile diğer birinci basamak çalışanlarının ilgili birimlerle iş birliği içerisinde hizmet içi ve diğer ihtiyaç duyulan eğitimlerini planlamak.

9.Sağlık hizmet sunumunda yer alan diğer çalışanlara ve halka yönelik eğitim faaliyetlerini ilgili birimlerle iş birliği içerisinde planlamak, güncellemek, bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak ve sağlatmak.

10.Yürütülen programlar için gereken materyallerin hazırlanmasında ve uygulanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak.

11.Gezici tarama hizmetlerinin sunulmasına karar vermek.