overlay

Aile Hekimliği Birimi

                                                   
                                                                                              

                                                GÖREVLER                                                                                     

  • Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
  • Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
  • Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmalarını yapmak.
  • Aile hekimliği yerleştirme işlemlerini ve yetkilendirilmiş aile hekimliği ile ilgili işlemleri yürütmek.
  • Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
  • Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
  • Aile hekimlerinin vereceği sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
  • Aile sağlığı merkezi ve aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazları değerlendirmek.
  • Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
  • Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

          Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Evrakları

DENETİM FORMLARI EK-1,,,,.docx

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ.pdf
DENETİM FORMLARI EK -2y.docx
performans itirazı çalışma usul ve esasları,,,y.docx
Gruplandırma Değerlendirme Formu,,,,.pdf
EK-2 Performans İtiraz Formu,-.doc
AHB-ASMlerce hazirlanacak dosya icerik listesi,,.xls
EK-6 İzlem-Aşı Tutanağı.doc
EK-7 İzlem-Aşı Durumu Bilgilendirme Onam Formu.doc
EK-8 Vefat Beyan Tutanağı.doc
EK-4 Doğum Beyan Tutanağı.doc
EK-1 Performans İtiraz İçin Gereken Evrakların Doldurulması İle İlgili Açıklamalar.doc
EK-5 Tıbbi Beyan Tutanağı.doc
Göç Tespit Tutanağı.docx
Gebe Geç Tespit Beyan Tutanağı.docx
Toplum Sağlığı Merkezi Yerinde Tespit Tutanağı.docx                                                                                                        Aile Hekimliği Ve Toplum Sağlığı Hizmetler Birim Sorumlus
                                                                                                                            Dr Naci UĞUR